Privacy policy

Bescherming van persoonsgegevens

1. Bescherming van persoonsgegevens in het kort

Algemene informatie

U krijgt hierna een eenvoudig overzicht van wat wij met uw persoonsgegevens doen wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. U vindt uitvoerige informatie over de bescherming van persoonsgegevens in de privacyverklaring onder deze tekst.

Verzamelen van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de websitebeheerder. U vindt zijn contactgegevens in de verplichte juridische mededeling (‘disclaimer’) van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden verzameld als u ze ons bekendmaakt. Daarbij kan er bijvoorbeeld sprake zijn van gegevens die u invoert in een contactformulier.
Andere gegevens worden tijdens uw bezoek aan de website automatisch door onze IT-systemen geregistreerd. Daarbij gaat het vooral om technische gegevens (bijvoorbeeld uw internetbrowser, besturingssysteem of het tijdstip waarop u de website bezoekt). Deze gegevens worden automatisch geregistreerd zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om u onze website foutloos te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen dienen om uw gebruik van onze website te analyseren.

Welke rechten hebt u in verband met uw gegevens?

U hebt altijd het recht kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, ontvangers en doelstellingen van uw opgeslagen persoonsgegevens. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Daarvoor – en voor andere vragen over het onderwerp gegevensbescherming – kunt u zich altijd tot ons wenden op de adressen die in de disclaimer zijn vermeld. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analyse-instrumenten en instrumenten van derde-aanbieders

Bij uw bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dat gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenoemde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag gebeurt doorgaans anoniem; uw surfgedrag kan niet terug naar u worden getraceerd. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of u kunt het verhinderen door bepaalde instrumenten niet te gebruiken. Uitvoerige informatie daarover vindt u in de hiernavolgende privacyverklaring.
U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. U vindt meer informatie over de mogelijkheden om bezwaar te maken in deze privacyverklaring.

2. Algemene informatie en informatie over plichten

Bescherming van persoonsgegevens

De beheerders van deze webpagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en verwerken ze volgens de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.
Wanneer u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze privacyverklaring wordt toegelicht welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ook geven we meer uitleg hoe dat gebeurt en met welk doel.
We wijzen erop dat zich tijdens de gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingslekken kunnen voordoen. Het is dus niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke instantie

De instantie die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking op deze website is:

PINTSCH ABEN B.V.
Herenweg 24a
NL-3602 AP Maarssen

Telefoon +31 (0) 346 / 58 39 58
Telefax +31 (0) 346 / 55 43 93
info@pintschaben.com

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die alleen of samen met anderen de doeleinden bepaalt waarvoor de persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen e.d.) worden verwerkt en de middelen waarmee dat gebeurt.

Intrekking van uw toestemming tot gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn uitsluitend mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming altijd intrekken. Daartoe hoeft u ons dit alleen maar via e-mail te laten weten, zonder verdere formaliteiten. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking heeft plaatsgevonden, blijft door de intrekking onverlet.

Recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Wanneer de wet op de gegevensbescherming niet is nageleefd, kan de betrokkene klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit in verband met dergelijke kwesties is de functionaris voor gegevensbescherming van de Duitse deelstaat waar de maatschappelijke zetel van uw onderneming zich bevindt. Een lijst met deze functionarissen en hun contactgegevens vindt u via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht gegevens die wij automatisch verwerken op grond van uw toestemming of om een contract na te komen, in een gangbaar, machineleesbaar formaat te verkrijgen of aan derden door te laten zenden. Wanneer u de gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke instantie wilt laten overdragen, gebeurt dit uitsluitend als het technisch uitvoerbaar is.

Informatie, blokkering, verwijdering

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u altijd het recht om gratis informatie te ontvangen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvangers ervan, de doelstellingen van de gegevensverwerking en, in voorkomend geval, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Daarvoor – en voor andere vragen over het onderwerp persoonsgegevens – kunt u zich altijd tot ons wenden op de adressen die in de disclaimer zijn vermeld.

Bezwaar tegen e-mails met reclame

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de contactgegevens die wij in het kader van de verplichte juridische mededeling (‘disclaimer’) openbaar hebben gemaakt voor verzending van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en documentatie. De beheerders van de webpagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor rechtsvervolging in te stellen wanneer zij ongevraagd reclame toegezonden krijgen, bijvoorbeeld via spammail.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor onze onderneming.

Datenschutz-Experten UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG
Hügelstraße 21, 47447 Moers
Telefoon: 02841 / 36 86 700
E-mail: mail@datenschutz-experten.nrw

4. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Op websites worden vaak zogenoemde cookies gebruikt. Cookies richten geen schade aan op uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en die door uw browser worden opgeslagen.
De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenoemde ‘sessiecookies’. Ze worden automatisch verwijderd na afloop van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparatuur opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert. Dankzij deze cookies kunnen wij uw browser bij uw volgende bezoek herkennen.
U kunt uw browser zo instellen dat u informatie krijgt over het plaatsen van cookies. Daarbij kunt u cookies dan slechts eenmaal aanvaarden, ze alleen voor bepaalde gevallen aanvaarden of ze nooit aanvaarden. Daarnaast kunt u ook de optie automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij de uitschakeling van cookies is het wel mogelijk dat de functies van deze website worden beperkt.
Cookies die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het elektronische communicatieproces of voor de aanbieding van bepaalde, door u gewenste functies (bv. winkelmandfunctie) worden opgeslagen op grond van art. 6, lid 1, onder f), van de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR). De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies, namelijk het technisch foutloos en optimaal beschikbaar stellen van zijn diensten. Indien andere cookies (bijvoorbeeld cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

Serverlogbestanden

Door de provider van de bladzijden worden automatisch gegevens verzameld en opgeslagen in zogenoemde serverlogbestanden die uw browser automatisch aan ons overbrengt. Deze gegevens betreffen:

  • browsertype en browserversie,
  • gebruikt besturingssysteem,
  • referrer URL,
  • hostnaam van de computer die zich toegang verschaft,
  • tijdstip van de serveraanvraag,
  • IP-adres.

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6, lid 1, onder f), GDPR, waarin de verwerking van gegevens ter naleving van een contract of precontractuele maatregelen is vastgesteld.

Contactformulier

Wanneer u ons via het contactformulier een aanvraag toestuurt, worden uw gegevens op het aanvraagformulier, inclusief de door u daar aangegeven contactgegevens, bij ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en voor eventuele aanvullende vragen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door aan anderen.
De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens gebeurt dus uitsluitend wanneer u daarvoor uw toestemming geeft (art. 6, lid 1, onder a), GDPR). U kunt deze toestemming altijd intrekken. Daartoe hoeft u ons dit alleen maar via e-mail te laten weten, zonder verdere formaliteiten. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking heeft plaatsgevonden, blijft door de intrekking onverlet.
De door u op het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u ons vraagt ze te verwijderen, totdat u uw toestemming tot opslag van deze gegevens intrekt of totdat de doelstelling van de gegevensopslag vervuld is (bijvoorbeeld nadat de verwerking van uw vraag volledig is afgerond). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onverlet.

5. Analyse-instrumenten en reclame

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder in kwestie is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde ‘cookies’. Dat zijn tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie opgehaalde informatie over uw gebruik van deze website worden doorgaans aan een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar opgeslagen.
Cookies van Google Analytics worden opgeslagen op grond van artikel 6, lid 1, onder f), GDPR. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag, namelijk om zowel zijn internetaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Op deze website hebben wij de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort voordat het naar de Verenigde Staten wordt gestuurd. Slechts bij uitzondering wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze gegevens gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om verslagen over websiteactiviteiten op te maken en om verdere dienstverlening in verband met het gebruik van de website en van het internet te verstrekken aan de websitebeheerder. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Browserplug-in

Door uw browsersoftware op een bepaalde manier in te stellen, kunt u verhinderen dat er cookies worden opgeslagen; we wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet volop gebruik zult kunnen maken van alle functies van deze website. U kunt bovendien verhinderen dat de door de cookie opgeslagen gegevens in verband met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) worden verzameld en verwerkt door Google. Dat kunt u doen door aan de hand van de volgende link een browserplug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt de verzameling van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Daardoor wordt een opt-out-cookie geplaatst waarmee wordt verhinderd dat uw gegevens tijdens een toekomstig bezoek aan deze website worden verzameld: Google Analytics uitschakelen.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Overeenkomst met verwerker

We hebben met Google een overeenkomst voor gegevensverwerking gesloten en passen bij het gebruik van Google Analytics de strenge bepalingen van de Duitse autoriteiten voor gegevensbescherming volledig toe

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website gebruikt de functie ‘demografische kenmerken’ van Google Analytics. Daardoor kunnen verslagen worden opgemaakt die uitspraken over leeftijd, geslacht en interesses van de websitebezoekers bevatten. Deze gegevens zijn afkomstig uit op interesses gerichte reclame van Google en uit bezoekergegevens van derde partijen. Deze gegevens kunnen niet op een bepaalde persoon worden teruggevoerd. U kunt deze functie altijd uitschakelen via de weergave-instellingen in uw Google-account, of u kunt Google Analytics verbieden uw gegevens te verzamelen zoals vermeld in het punt ‘Bezwaar tegen gegevensverzameling’.

6. Bekendmaking van vacatures / online sollicitaties

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid om zich in het kader van hun sollicitatie te registreren met vermelding van persoonsgegevens. De gegevens worden daarbij in een invoermasker ingevoerd en aan ons meegedeeld en opgeslagen. We geven de gegevens niet door aan derden. De volgende gegevens kunnen worden verzameld in het kader van het registratieproces:
persoonsgegevens (voor- en achternaam, geboortedatum, adres, einddiploma), contactgegevens (telefoon-, gsm-, faxnummer, e-mailadres), inlichtingen (van derden, bv. bureaus voor kredietinformatie of openbare registers), gegevens over de beoordeling en evaluatie tijdens de sollicitatieprocedure, gegevens over opleiding (onderwijsinstelling, leerlingstelsel, burgerdienst/militaire dienst, studie, promotie), loopbaangegevens, diploma’s en getuigschriften, gegevens over andere kwalificaties (bv. talenkennis, pc-kennis, vrijwilligerswerk), sollicitatiefoto’s, gegevens over gewenst salaris, sollicitatiegeschiedenis.

Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking en de overeenkomst met de verwerker

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking nadat de gebruiker zich heeft aangemeld op het sollicitatieportaal is, wanneer de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven, artikel 6, lid 1, onder a) van de GDPR.

Doel van de gegevensverwerking

De door u verstrekte gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor de verwerking van uw sollicitatie voor de uitgeschreven vacature. Alleen personen die bij de sollicitatieprocedure betrokken zijn, ontvangen uw persoonsgegevens. Alle met de gegevensverwerking belaste medewerkers zijn verplicht uw gegevens geheim te houden. We geven uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij u daarvoor toestemming hebt gegeven of wij daartoe verplicht zijn uit hoofde van wettelijke bepalingen en/of bestuursrechtelijke of gerechtelijke beschikkingen. Wanneer u solliciteert, maken wij een account aan op ons carrièreportaal, waar u uw sollicitatie kunt inzien en beheren.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden automatisch verwijderd uiterlijk zes maanden na afronding van de concrete sollicitatieprocedure. Dit geldt niet wanneer verwijdering niet toegestaan is volgens wettelijke bepalingen, de gegevens langer moeten worden bewaard in het kader van bewijsvoering of wanneer u uitdrukkelijk hebt ingestemd met een langere bewaartermijn.

Beveiliging

Wij hebben alle nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en misbruik. Alle gegevens worden daarom gecodeerd overgedragen en beschermd met behulp van een versleutelingstechniek.

Informatie/intrekking/verwijdering

Uit hoofde van de Duitse federale wet inzake gegevensbescherming kunt u zich kosteloos tot ons wenden voor vragen over de verzameling, de verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens, de correctie, blokkering of verwijdering daarvan, of de intrekking van een door u gegeven toestemming. We wijzen erop dat u het recht hebt foutieve gegevens te corrigeren of persoonsgegevens te laten verwijderen, indien dit niet wordt belet door een door de wet vereiste bewaarplicht.

Bezwaar tegen e-mails met reclame

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de contactgegevens die wij in het kader van de verplichte juridische mededeling (‘disclaimer’) openbaar hebben gemaakt voor verzending van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en documentatie. De beheerders van de webpagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor rechtsvervolging in te stellen wanneer zij ongevraagd reclame toegezonden krijgen, bijvoorbeeld via spammail.